Xây dựng và chuyển giao hệ thống CNTT cho Công ty nước ngoài NQH-Architects có văn phòng tại VN

Xây dựng và chuyển giao hệ thống CNTT cho Công ty nước ngoài NQH-Architects có văn phòng tại VN

http://www.nqh-architects.vn