Xậy dựng và quản trị hệ thống CNTT cho Công ty nước ngoài Fashiongarments có trụ sở chính tại VN

Xậy dựng và quản trị hệ thống CNTT cho Công ty nước ngoài Fashiongarments có trụ sở chính tại VN

http://www.fashiongarments.com