Tư vấn bảo mật hệ thống

Tư vấn giải pháp bảo mật là dịch vụ NCS cung cấp nhằm giúp các cơ quan, tổ chức quản lý nguy cơ công nghệ thông tin, an ninh thông tin và tối đa hóa tiềm năng công nghệ thông tin.

Với dịch vụ này, chúng tôi làm việc về:

  • Hoạch định chiến lược và tính toán các vấn đề bảo mật ngay từ thời điểm xây dựng hệ thông hay Data Center.
  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và bảo mật hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Phương hướng khắc phục khi hệ thống gặp sự cố.

Dịch vụ tư vấn giải pháp bảo mật phù hợp với những cơ quan, tổ chức đang bước đầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, đang trong quá trình hoàn chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống.